Mitä tutkimuksia kaivovedestä kannattaa teettää?

Uuden kaivon veden juomakelpoisuuden selvittämiseksi on hyvä analysoida bakteerit, nitraatti, sähkönjohtavuus, arseeni, fluoridi ja radioaktiivisuus. Bakteeripitoisuuksia kannattaa seurata säännöllisesti kaikissa kaivoissa ja lisäksi porakaivoissa myös arseenin ja fluoridin pitoisuuksia.

Bakteerit

Kaivovesi voi saastua bakteereilla esimerkiksi vuotavien umpi- tai saostuskaivojen, likaojien, lannoitettujen peltojen, puutarhojen, karjasuojien, tunkioiden, käymälöiden tms. vaikutuksesta. Bakteerit eivät yleensä aiheuta veteen haju- tai makuvirheitä.

Bakteerien saastuttaman veden nauttiminen voi aiheuttaa klassisen ruokamyrkytyksen oireita eli oksentelua, ripulia ja mahdollisesi korkeaa kuumetta.

Nitraatti

Jätevesien tai typpilannoitettujen peltojen valumavesien joutuminen kaivoon aiheuttaa veteen helposti terveydelle haitallisia pitoisuuksia nitraattia. Nitraatin haitalliset terveysvaikutukset ovat voimakkaimmat alle 6 kuukauden ikäisillä lapsilla, joiden elimistössä nitraatista muodostuu helposti myrkyllistä nitriittiä.

Rauta

Rauta kerrostuu putkistoihin ja aiheuttaa tukoksia. Se voi aiheuttaa myös pesualtaiden, kylpytilojen kaakeleiden ja pyykkien värjäytymisen ruskeaksi.

Humusaineet

Humusaineilla tarkoitetaan hitaasti hajoavaa tai hajoamatonta orgaanista ainesta, jota syntyy eloperäisen aineksen hajotessa. Humusaineet alentavat veden pH-arvoa ja värjäävät veden ruskehtavaksi. Humusaineet eivät ole yleisesti kaivoissa esiintyvinä pitoisuuksina terveydelle haitallisia, mutta ne ovat sopivaa ravintoa monille ruokamyrkytyksiä aiheuttaville mikrobeille.

Kaivoveden korkea humusainepitoisuus osoittaa pintavesien vapaan pääsyn kaivoon.

Sähkönjohtavuus

Veden sähkönjohtavuus kuvaa veteen liuenneiden mineraalisuolojen määrää. Koska sähkönjohtavuus kuvaa ainoastaan suolojen kokonaismäärää, ei sen perusteella voi tehdä johtopäätöksiä veden terveysvaikutuksista.

Kaivoveden suolapitoisuus voi olla korkea esimerkiksi tiesuolan tai kallioperän korkean mineraalipitoisuuden vaikutuksesta.

Arseeni

Arseenia voi liueta kaivoveteen kallioperästä. Myös monet puunkyllästysaineet sisältävät arseenia. Suomessa on mitattu korkeita arseenipitoisuuksia porakaivojen vesistä.

Arseeni on ihmiskarsinogeeni ja korkean juomaveden arseenipitoisuuden ja syövän välinen yhteys on selvästi osoitettu.

Kartta arseenin esiintymisestä maaperässä (Suomen ympäristökeskus)

Fluoridi

Kallioperästä voi liueta kaivoveteen terveydelle haitallisia pitoisuuksia fluoridia. Fluoridin liiallinen saanti on haitallista etenkin imeväisikäisille lapsille, mutta myös aikuiset voivat saada pitkäaikaisesta altistuksesta vakavia terveyshaittoja.

Radioaktiivisuus

Uraani ja sen hajoamisesta syntyvä radon ovat radioaktiivisia, syöpää aiheuttavia aineita, joita saattaa esiintyä pohjavesissä. Radioaktiivisia aineita ei pysty haistamaan, maistamaan tai näkemään juomavedessä vaan niiden pitoisuudet voidaan todeta ainoastaan mittaamalla.

Suomessa kallioporakaivovesien radonpitoisuudet ovat suurimpia maailmassa. Radonia esiintyy kuitenkin pääasiassa vain uraanipitoisilla graniittialueilla

Säteilyturvakeskuksen julkaisema porakaivoveden radonkartta (koko Suomi)

Porakaivoista mitatut radonpitoisuudet Länsi-Suomessa

Laatuongelmat-sivulla on enemmän tietoa, mm. talousveden laatuvaatimukset ja suositukset.