Tjänster

Miljöns renhet är alltmer viktig för företag, samfund, konsumenter och hela samhället.

Vi är till nytta, när man vill:

 • åstadkomma hållbara miljölösningar
 • förhindra hälsoolägenheter och förorening av miljön
 • utföra utvecklingsarbete i övrigt

Vi hjälper och stöder exempelvis med:

 • ålagd övervakning
 • kvalitetskontroll
 • driftskontroll
 • utredningar
 • utvecklingsprojekt 

Vi erbjuder provtagnings-, analys- och experttjänster, som anknyter till:

 • vattnets kvalitet i vattendrag
 • fiskerinäring
 • bottendjur
 • sediment
 • slam
 • förorenad jord
 • avfall
 • miljöpåverkningar av avstjäpningsplatser
 • övrig miljö
 • avloppsvatten
 • grundvatten
 • dricksvatten
 • badvatten
 • övriga vatten
 • inomhusluft
 • utomhusluft
 • hygien
 • övriga objekt 

FINAS ackrediteringstjänst har konstaterat vår kompetens för att utföra kemisk och mikrobiologisk testning av vatten och  har beviljat oss ackreditering inom ett bestämt kompetensområde (FINAS ackreditering T104) . Vårt kvalitetssystem är i enlighet med den internationella standarden SFS-EN ISO/IEC 17025. Myndigheter har beviljat oss godkännande eller registrering då det gäller centrala funktioner.

För våra tjänster debiterar vi på basen av vår gällande prislista